hren

Fortius Inter Partes d.o.o. za posredovanje u osiguranju

Česta pitanja

Koji su poslovi posrednika u osiguranju

Sukladno Zakonu o osiguranju poslovi posrednika o osiguranju obuhvaćaju djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Za detaljnije informacije o uslugama posrednika u osiguranju pogledati Naše usluge.

Tko može obavljati poslove posredovanja u osiguranja

Posrednik u osiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju te obavlja ove poslove temeljem zaposlenja u društvu za posredovanje u osiguranju. Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Poslovi posredovanja u osiguranju i reosiguranju su jedini predmet poslovanja društva.

Tko obavlja nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju

Nadzor nad poslovanjem posrednika u osiguranju obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja u slučaju da posrednik ne posluje u skladu sa Zakonom može ukinuti rješenje o odobrenju za rad. Također HANFA izdaje i ovlaštenja za posrednike (fizičke osobe) ukoliko osoba zadovoljava kriterije stručne spreme (VSS), radnog iskustva (minimalno 1 godina radnog staža na poslovima osiguranja), obvezu nekažnjavanja iz područja gospodarskog kriminala te po položenom stručnom ispitu. Na web stranicama HANFE (www.hanfa.hr) objavljen je registar posrednika u osiguranju pravnih osoba kao i registar ovlaštenih posrednika u osiguranju – fizičkih osoba.

Koje su dužnosti posrednika prema klijentu?

Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je obavljati poslove posredovanja tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika.

Radi ispunjavanja ove obveze posrednik u osiguranju i reosiguranju je dužan:

 • načiniti odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića,
 • pisano obrazložiti razlog svog prijedloga osiguravatelja odnosno reosiguravatelja i izvijestiti ga o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju/ reosiguranju,
 • u ime ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja posredovati kod sklapanja
 • ugovora o osiguranju/reosiguranju koje je sukladno zahtjevu ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge osiguranja odnosno reosiguranja, ako posrednik u osiguranju o tome izričito obavijesti osiguranika,
 • obavijestiti društvo za osiguranje odnosno reosiguranje o traženju ponude ugovaratelja osiguranja/ reosiguranja za zaključivanje ugovora o osiguranju/reosiguranju,
 • uručiti ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja policu osiguranja odnosno ugovor o reosiguranju te druge akte vezane za ugovor o osiguranju/reosiguranju,
 • provjeriti sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju,
 • pružati pomoć ugovaratelju osiguranja/reosiguranja odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju/ reosiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja/reosiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava temeljem ugovora o osiguranju/ reosiguranju poduzima u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,
 • stalno provjeravati ugovore o osiguranju/ reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja zaključio njegovim posredovanjem te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju

Zašto angažirati posrednika u osiguranju?

Zato jer je posrednik u osiguranju:

 • samostalan i nezavisan te zastupa isključivo interese svojih klijenata
 • profesionalac koji se isključivo bavi poslovima posredovanja u osiguranju i reosiguranju
 • ima pristup svim osigurateljima i reosigurateljima na domaćem i svjetskom tržištu

Posrednik u osiguranju preuzima odgovornost za poslove koji se odnose na identifikaciju i analizu rizika i njihov plasman u osiguranje. Odgovornost posrednika za usluge koje pruža svojim klijentima popraćena je policom osiguranja profesionalne odgovornosti na iznos 7.500.000 Kn po štetnom događaju te 11.250.000 KN ukupno godišnje.

Suradnja s posrednikom u osiguranju od vaše tvrtke ne zahtjeva nikakva dodatna financijska sredstva, a može vam donijeti značajne uštede kroz optimiziranje postojećih ugovora o osiguranju i uštedi vremena i resursa koje biste sami trebali angažirati.

Tko plaća usluge posrednika u osiguranju?

Sukladno Zakonu o osiguranju plaćanje usluga posrednika u osiguranju su definirane kako sljedi:

 • posrednik u osiguranju nema pravo zahtijevati od ugovaratelja osiguranja/reosiguranja ili osiguranika plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije isto izričito pismeno ugovorio sklapanjem Ugovora sa ugovarateljem osiguranja/reosiguranja.
 • ako je posrednik pismeno ugovorio sa ugovarateljem osiguranja/reosiguranja plaćanje svojih usluga, posrednik nema pravo od osiguratelja zahtijevati proviziju ili kakvu drugu naplatu po istom ugovoru o osiguranju.
 • posrednik u osiguranju ne smije naknadno dogovoriti promjenu načina obračuna odnosno visini provizije za sklopljene ugovore o osiguranju.
 • pravo na proviziju se stječe početkom važenja ugovora o osiguranju/reosiguranju.

Koja je razlika između brokera (posrednika) i zastupnika?

Posrednik radi isključivo u ime i za račun svog klijenta, a zastupnik u ime i za račun osiguratelja. Posrednik (broker) traži najpovoljniju opciju na cjelokupnom tržištu osiguranja a kako bi pronašao ili izradio osigurateljno rješenje prilagođeno potrebama svog klijenta dok zastupnik budućem klijentu prezentira standardizirane proizvode koje zastupani osiguratelj nudi.

Zašto angažirati posrednika u osiguranju, kada osiguranje mogu ugovoriti direktno s osiguravajućim društvom?

Zato jer na tržištu Republike Hrvatske posluje dvadesetak društva za osiguranje koji svojim osigurateljnim proizvodima pokrivaju 112 rizika podijeljenih u 25 skupina.

Ukoliko niste u potpunosti upoznati sa proizvodima koji se nude na osigurateljnom tržištu i financijskoj kredibilnosti i stabilnosti pojedinog osiguratelja smatramo da je najbolje da za taj posao angažirate posrednika u osiguranju.

Posao posrednika je da vam pripremi osigurateljno rješenje prilagođeno upravo vašim potrebama i predloži osiguratelja koji je u mogućnosti pružiti vam najoptimalnija pokrića i premiju osiguranja.

Također potrebno je spomenuti da angažiranje posrednika predstavlja svojevrsnu garanciju sigurnosti i profesionalnosti što je posebno izraženo kod poslovanja sa kreditorima (financijskim institucijama) te kod poslovanja na stranim tržištima.